Salgsbetingelser

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av Varer over internett («Avtalen»). Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven. Lovene er tilgjengelig på lovdata.no. Samtlige av disse lovene gir forbrukeren enkelte ufravikelige rettigheter.

Vilkårene i denne Avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

“Selger” er Kiosk Monsen AS
Strandvegen 166
2316 Hamar
joinge@kioskmonsen.no
+47 414 16 077
Org nr: 925 851 000 MVA , og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

“Kjøper” er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Vare og pris

VARE – kinesisk fersk mat (og drikke) for ”take away” (henting/utlevering).
PRIS – Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når Kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Ved inngåelse av Avtalen bekrefter Kjøperen å oppfylle eventuelle lovpålagte krav til alder, samt samtykker til underleverandørers og samarbeidspartneres vilkår dersom de inngår som ledd i Avtalen og utførelsen av denne.

5. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for Varen fra det tidspunkt den blir påbegynt hos Selgeren med hensikt å utlevere/levere til Kjøperen.

BETALING – VIPPS / Kontant ved henting.

MERK – All ”take away” (henting / catering) og utkjøring må forhåndbetales på grunn av kontaktløs og kontantløs håndtering.

6. Henting (Utlevering)

Levering skjer når Kjøperen, eller en annen person som opptrer på Kjøpers vegne, har overtatt Varen.

7. Risikoen for varen

Risikoen for Varen går over på Kjøper når han, eller en annen person som opptrer på Kjøpers vegne, har fått Varene ut i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Denne Avtalen er unntatt angrerett, grunnet Varer som forringes eller raskt går ut på dato, jf. angrerettloven § 22 første ledd bokstav b, og forseglede Varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, jf. angrerettloven § 22 første ledd bokstav g. Dette innebærer at kjøpet er bindende fra avtaleinngåelsen, og Kjøper kan ikke angre kjøpet.

9. Mangel ved varen – Kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

9.1 Reklamasjon

Hvis det foreligger en mangel ved Varen må Kjøper ved ut/levering av Varen gi Selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Dersom Varen har en mangel og dette ikke skyldes Kjøperen eller forhold på Kjøperens side, kan Kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve Avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra Selgeren.

Reklamasjon til Selgeren bør skje muntlig ved levering og skriftlig dersom partene ikke kan løse dette seg imellom. Skriftlig reklamasjon skal skje til joinge@kioskmonsen.no straks etter at Kjøper er gjort oppmerksom på mangelen, og under enhver omstendighet innen rimelig tid.

9.2 Retting / Omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg Kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

9.3 Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom Varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for Kjøperen.

9.4 Heving

Dersom Varen ikke er rettet eller omlevert, kan Kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

10. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

11. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 40 06 00.